MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Inwentaryzacja zabytków


  Inwentaryzacja mająca na celu pozyskanie kompletnej bazy danych obiektów zabytkowych, obejmująca obiekty obecnie ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz obiekty objęte ochroną konserwatorską w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

  Wszystkie obiekty zastały zlokalizowane i zweryfikowane na podstawie inwentaryzacji terenowej.

  Obiekty zabytkowe publikowane są w postaci warstwy punktowej. Każdy z obiektów posiada dane opisowe, na które składają się:

  • nazwa;
  • typ;
  • obecna funkcja obiektu;
  • adres, usytuowanie obiektu (obręb, numer działki);
  • aktualne fotografie obiektu.

  Obiekty wytypowane do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków dodatkowo posiadają informacje o czasie powstania obiektu i stylu obiektu.

  Dla zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków udostępnione są zdigitalizowane karty adresowe obiektów.

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020