MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Inwentaryzacja zieleni


  Inwentaryzacja zieleni zawiera dane o szacie roślinnej na terenie miasta Gliwice. Geoportal zieleni obejmuje wektorową bazę danych GIS o zieleni miejskiej opracowaną w oparciu o materiały źródłowe aktualne na marzec 2017, które zawierają:

  • zdjęcia lotnicze,
  • ortofotomapę,
  • zdjęcia ukośne,
  • numeryczny model terenu,
  • numeryczny model pokrycia terenu,
  • chmurę punktów.

  Baza danych przestrzennych udostępniająca informacje o szacie roślinnej zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych, wyszczególnia warstwy takie jak:

  • drzewa iglaste,
  • drzewa liściaste,
  • krzewy,
  • łąki,
  • lasy,
  • nieużytki,
  • ogródki działkowe,
  • powierzchnie zakrzewione,
  • obiekty sportowe,
  • trawniki,
  • uprawy,
  • zieleń przydrożna,
  • zieleń na terenach prywatnych,
  • żywopłoty,
  • cmentarze,
  • kwietniki obszarowe.

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020