MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

O projekcie


  Nazwa projektu: „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.

  Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

  Oś Priorytetowa II – „Społeczeństwo informacyjne"

  Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

  Okres realizacji: 2014-2018

  Całkowita wartość projektu (umowa): 2 254 663,27 zł

  Wartość dofinansowania (umowa): 1 794 131,85 zł


  Projekt obejmuje zadania:

  • Wykonanie projektu informatyzacji MPZP
  • Nadzór autorski projektu pn. „Informatyzacja MPZP”
  • Wykonanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego w zakresie procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, budowa portalu planistycznego; szkolenia w ramach zadania
  • Wdrożenie komponentu udostępniania danych przestrzennych do pobierania – usługa danych przestrzennych WFS
  • Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego
  • Wykonanie wysokorozdzielczej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, skaningu laserowego, zdjęć ukośnych wraz z dostarczeniem przeglądarki danych
  • Inwentaryzacja zieleni miejskiej jako wsparcie procedur planistycznych
  • Inwentaryzacja obiektów zabytkowych jako wsparcie procedur planistycznych
  • Usługa inżyniera projektu unijnego
  • Rozbudowa MSIP o nowe funkcjonalności: wersję mobilną geoportali, wielojęzyczność geoportali, dostosowanie do standardów WCAG 2.0 i W3C
  • Realizacja filmów instruktażowych do publikacji w MSIP
  • Promocja projektu
logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020