MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Otwarte dane


  OTWARTE DANE są to pełne i aktualne informacje na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w mieście Gliwice. Są udostępniane:

  • w efektywny sposób (np. z wykorzystaniem dedykowanych portali i usług) – a także wykorzystywane w dowolnych celach, w tym do celów gospodarczych;
  • w sposób stały i bez zbędnych barier;
  • bez ograniczenia np. ze względu na uprawnienia, uprzywilejowanie konkretnej grupy osób itp.;
  • w postaci możliwie najmniej przetworzonej (nie w formie zagregowanej i zmodyfikowanej);
  • w otwartych formatach danych;
  • w takiej formie, aby mogły być odczytywane automatycznie.

  Otwartość danych publicznych jest podstawą dla nowoczesnego zarządzania miastem, w tym szczególnie dla::

  • przejrzystego podejmowania decyzji,
  • partycypacji społecznej,
  • tworzenia nowych wartości i innowacji przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe (w tym nowych usług).
  logo projektu

  Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020