MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

RODO


  INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).

  2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:

  • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; w takim przypadku, niepodanie danych, będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa;
  • zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy; w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.

  Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć.

  3. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

  • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę ; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

  W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane dotyczą może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54) wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

  5. Dodatkowe informacje:

  a) dane osobowe mogą być przekazywane:

  • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych,
  • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych

  b) dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,

  c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

  1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Wersja 1 z 25.05.2018 r.)


  Bezpieczeństwo danych osobowych

  Administrator danych osobowych - Prezydent Miasta Gliwice informuje, że osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miasta w Gliwicach, mogą kontaktować się z  inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.


  Dane kontaktowe:

  Piotr Sojka – inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, e-mail: adresem iod@um.gliwice.pl.

  Formularz protokołu zapytania do inspektora ochrony danych osobowych

  Przepisy prawa

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020