MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Pomoc

Wygenerowanie załącznika graficznego do wniosku

Narzędzie to pozwala generować załączniki mapowe do wniosków administracyjnych. Uruchamia się ono po kliknięciu w ikonę i wybraniu z listy pozycji „Tworzenie załączników mapowych do wniosków”. Następnie wywołane zostaje okno z zakładką „Wybór formularza”. Pracę z tym narzędziem prezentują poniższe kroki:

Krok I – wskazanie obszaru, którego dotyczyć ma wniosek. Można tego dokonać na 4 sposoby:

1. Poprzez wybranie obrębu i numeru działki.

Ta opcja posiada dwie listy rozwijane – najpierw należy wpisać nazwę obrębu (pojawi się podpowiedź) bądź wybrać go bezpośrednio z listy rozwijanej. Po wybraniu obrębu, uaktywniona zostaje druga lista – numer działki. Również w tym przypadku można go wpisać bezpośrednio lub wybrać z listy, na której widoczne są numery działek w danym obrębie.

2. Poprzez wybranie adresu.

Ta opcja również posiada dwie listy rozwijane – najpierw należy wpisać nazwę ulicy (pojawi się podpowiedź) bądź wybrać bezpośrednio z listy rozwijanej. Po wybraniu ulicy, uaktywniona zostaje druga lista – numer budynku. Również w tym przypadku można go wpisać bezpośrednio lub wybrać z listy numerów budynków mieszczących się przy danej ulicy.

3. Poprzez wskazanie działek (jednej bądź wielu).

Na mapie z warstwy wektorowej działek. Po zaznaczeniu opcji „Wskaż działkę/działki na mapie” i kliknięciu klawisza „Wskaż”, uaktywni się opcja selekcji punktem. Klikając lewym klawiszem myszy, wybiera się jedną działkę na mapie. Po wybraniu działki, wywołane zostaje okienko z informacją o numerze działki i obrębie, do którego ona należy. Klikając klawisz „Wskaż” w okienku, można ponownie włączyć selekcję i wybrać kolejną działkę – po jej wybraniu zostanie ona dodana do listy. Operacje można powtarzać tak, aby wybrać wszystkie działki, które interesują użytkownika. Po zakończeniu wybierania działek, klikamy OK.

4. Poprzez narysowanie na mapie obszaru.

Po zaznaczeniu tej opcji i kliknięciu klawisza „Narysuj” uruchamia się opcja szkicowania. Pozwala ona narysować na mapie 1 obszar, o dowolnym kształcie i wielkości.

Krok II – wybór formularza

Z rozwijanej listy należy wybrać formularz, spośród dostępnych dla wskazanego obszaru (np. o wydanie wypisów i wyrysów ze Studium - SUiKZP, itd.).

Po kliknięciu w klawisz „Pobierz” – w prawym dolnym rogu okna, uruchomi się zabezpieczenie reCAPTCHA (zabezpieczające przed zautomatyzowanym składaniem wniosków przez tzw. boty internetowe), a następnie pobrany zostanie dokument.

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020