MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Rejestry i wykazy MPZP

1. Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Rejestr MPZP jest kopią oficjalnego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzonego na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póź. zm.

2. Wykazy MPZP – obowiązujące

Wykaz MPZP obowiązujących (w całości lub w części) automatycznie generowany na podstawie danych z rejestru MPZP, dla których „Stan obowiązywania" ma wartość „Obowiązujący w całości" i „Obowiązujący w części"."

3. Wykazy MPZP – nieobowiązujące

Wykaz MPZP nieobowiązujących (w całości lub w części) automatycznie generowany na podstawie danych z rejestru MPZP, dla których „Stan obowiązywania” ma wartość „Nieobowiązujący” i „Obowiązujący w części”.

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020