MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Pomoc

Złożenie wniosku z wykorzystaniem SEKAPu i Portalu Planistycznego

Narzędzie to pozwala generować wnioski administracyjne np. dotyczące sporządzenia lub zmiany zapisów MPZP, czy SUiKZP. Narzędzie uruchamia się po kliknięciu w ikonę i wybraniu z listy narzędzi „Zgłaszanie wniosków”. Następnie wywołane zostaje okno narzędzia z zakładką „Wybór formularza” . Pracę z tym narzędziem prezentują poniższe kroki.

Krok I – wskazanie obszaru, którego dotyczyć ma wniosek. Można tego dokonać na 4 sposoby:

1. Poprzez wybranie obrębu i numeru działki.

Ta opcja posiada dwie listy rozwijane – najpierw należy wpisać nazwę obrębu (pojawi się podpowiedź), bądź wybrać bezpośrednio z listy rozwijanej. Po wybraniu obrębu, uaktywniona zostaje druga lista – numer działki. Również w tym przypadku można go wpisać bezpośrednio lub wybrać z listy, na której widoczne są numery działek w danym obrębie.

2. Poprzez wybranie adresu.

Ta opcja również posiada dwie listy rozwijane – najpierw należy wpisać nazwę ulicy (pojawi się podpowiedź) bądź wybrać bezpośrednio z listy rozwijanej. Po wybraniu ulicy, uaktywniona zostaje druga lista – numer budynku. Również w tym przypadku można go wpisać bezpośrednio lub wybrać z listy numerów budynków mieszczących się przy danej ulicy.

3. Poprzez wskazanie działek (jednej bądź wielu)

Na mapie z warstwy wektorowej działek. Po zaznaczeniu opcji „Wskaż działkę/działki na mapie” i kliknięciu klawisza „Wskaż”, uaktywni się opcja selekcji punktem. Klikając lewym klawiszem myszy, wybiera się jedną działkę na mapie. Po wybraniu działki, wywołane zostaje nieduże okienko z informacją o numerze działki i obrębie, do którego ona należy. Klikając klawisz „Wskaż” w okienku, można ponownie włączyć selekcję i wybrać kolejną działkę – po jej wybraniu zostanie dodana do listy. Operacje można powtarzać tak, aby wybrać wszystkie działki, które interesują użytkownika. Po zakończeniu wybierania działek klikamy OK.

4. Poprzez narysowanie na mapie obszaru.

Po zaznaczeniu tej opcji i kliknięciu klawisza „Narysuj” uruchamia się opcja szkicowania. Pozwala ona narysować na mapie 1 obszar, o dowolnym kształcie i wielkości.

Krok II – Wybór formy złożenia formularza

Dostępne są dwie opcje:

1. tradycyjna forma – wydrukowany formularz przekazywany do UM. Po wybraniu tej formy, będzie możliwe przejście do kolejnych zakładek, w których powinny zostać uzupełnione dane osobowe wnioskodawcy oraz dane szczegółowe wniosku. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól, wygenerowany zostanie wniosek, który należy pobrać, wydrukować, podpisać i przekazać do urzędu, czy to elektronicznie, czy za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

2. elektronicznie – e-PUAP. Ta forma generowania wniosku nie wymaga od wnioskodawcy wypełniania dodatkowych pól, poza zakładką „wybór formularza”, ponieważ dane te zostaną podane na platformie e-PUAP, a wygenerowany omawianym narzędziem wniosek będzie stanowił elektroniczny załącznik, prezentujący lokalizację wniosku.

Krok III – wybór formularza

Z rozwijanej listy należy wybrać formularz, spośród dostępnych dla wskazanego obszaru – np. o wydanie wypisów i wyrysów z MPZP, czy z SUiKZP itd. (Rys. 3). Wybór wniosku uaktywnia przycisk „Dalej”, który umożliwia przejście do drugiej zakładki – „Dane osobowe”.

Krok IV - uzupełnienie danych osobowych

Należy wybrać charakter wnioskodawcy (osoba fizyczna lub prawna), a następnie wypełnić odpowiednie pola. W przypadku osób fizycznych są to: imię, nazwisko, PESEL, e-mail, nr telefonu; osób prawnych: nazwa i siedziba firmy, REGON, NIP, e–mail oraz numer telefonu. W obu przypadkach trzeba uzupełnić adres wnioskodawcy.

Ramki zaznaczone na czerwono oznaczają, iż nie wypełniono obowiązkowych pól lub dane te są błędne (za krótkie/za długie numery, niekompletny adres e–mail). Jeżeli adres do korespondencji jest inny, niż adres zamieszkania/zameldowania/siedziby, trzeba zaznaczyć checkbox Zaznacz, jeśli chcesz podać adres do korespondencji. Okno narzędzia zostanie wówczas powiększone o dodatkowe pola.

Krok V – uzupełnienie danych szczegółowych

Ostatnia zakładka służy do określenia przedmiotu i zakresu wnioskowanej zmiany, treści proponowanej uwagi, wraz z uzasadnieniem; można dopisać także dodatkowe, przydatne informacje. Należy również wybrać formę odbioru odpowiedzi z Urzędu i zweryfikować poprawność wpisanych danych.

Po kliknięciu w klawisz „Pobierz” – w prawym dolnym rogu okna, uruchomi się zabezpieczenie Google reCAPTCHA (zabezpieczające przed zautomatyzowanym składaniem wniosków przez tzw. boty internetowe), a następnie pobrany zostanie dokument.

Wybór formularza. Po kliknięciu w klawisz „Pobierz” w prawym dolnym rogu okna uruchomi się zabezpieczenie reCAPTCHA, a następnie pobrany zostanie dokument.

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020