MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny


Pytania:

1. Jak powiększyć/ zmniejszyć obraz mapy ?  czytaj
  • Przybliżanie mapy
    Po wciśnięciu tego przycisku aplikacja pozwala nakreślić na mapie prostokąt (przy wciśniętym lewym przycisku myszy), w wyniku czego następuje operacja przybliżenia widoku do zaznaczonego obszaru – zwiększa się skala. Obszar mapy zawarty w prostokącie jest powiększany do rozmiarów pełnego okna. Zmiany skali dokonuje się również w momencie jednokrotnego kliknięcia lewym klawiszem myszy w oknie mapy. Jeśli skala została wybrana ze zdefiniowanej listy, po jednokrotnym kliknięciu zmienia się do następnej wartości znajdującej się na liście. Po dokonaniu tej operacji mapa jest również centrowana do wskazanego miejsca. Operacja przybliżania nie deformuje obrazu, dlatego nie zawsze wskazany prostokąt dopasuje się dokładnie do pełnego okna. Ma to miejsce jedynie przy zachowaniu pełnej zgodności proporcji rozmiarów okna mapy i zadanego prostokąta.
  • Oddalanie mapy
    Operacja odwrotna do opisanej powyżej. Po wskazaniu prostokąta obraz mapy zostaje oddalony – skala mapy zostaje zmniejszona, a zawartość całego okna mapy mieścić się będzie w wyznaczonym prostokącie. Jednokrotne kliknięcie funkcjonuje podobnie jak opisano powyżej.

2. Jak przesunąć obraz mapy ? czytaj
  • Operacja przesuwania mapy polega na „złapaniu" wnętrza okna mapy (poprzez wciśnięcie lewego klawisza myszy na obszarze roboczym) oraz przesunięciu w dowolnym kierunku. Powoduje to przemieszczenie mapy i dorysowanie jej brakujących fragmentów.
  • Możliwe jest również przesuwanie mapy przez podwójne kliknięcie punktu, wokół którego mapa powinna się wycentrować. Dodatkowo skala mapy zostanie zwiększona do następnej wartości, która została zdefiniowana na liście.
  • Narzędzie „rączka” również umożliwia powiększenie wybranego obszaru mapy. Po wyborze tego narzędzia, trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy i przycisk shift można wrysować w oknie mapy obszaru. Po zwolnieniu lewego klawisza myszy mapa zostaje automatycznie powiększona do zaznaczonego obszaru.

3. Jak wyświetlić Legendę/Warstwy na mapie. czytaj
Okno Legendy/Warstwy wyświetlane jest automatycznie po uaktywnieniu widoku mapy. Aby po zamknięciu ponownie wyświetlić okno Legenda/Warstwy kliknij w ikonę „Legenda/Warstwy”.

4. Jak znaleźć działkę ? czytaj
Na pasku głównym kliknij ikonę „Wyszukiwarka działek i adresów”, potem wprowadź nazwę obrębu, w oknie „Wpisz numer działki” zapisz wybrany numer działki. Następnie naciśnij przycisk „Wyszukaj!”

Uwaga ! Po wprowadzeniu pierwszej litery (dot. nazw obrębów ) albo numeru (dot. numerów działek) system podpowiada wybór możliwego numeru działki lub nazwy obrębu.

5. Jak znaleźć adres budynku ? czytaj

Na pasku głównym kliknij ikonę „Wyszukiwarka działek i adresów” następnie kliknij zakładkę „Znajdź adres” wprowadź nazwę ulicy („Wpisz ulicę”), a poniżej wybierz numer adresowy („Wpisz numer”) Następnie naciśnij przycisk „Wyszukaj!”

Uwaga ! Po wprowadzeniu pierwszej litery (dot. nazw ulicy ) albo numeru (dot. numerów adresowych) system podpowiada możliwy wybór nazwy ulicy lub numeru adresowego.


6. Jak znaleźć dowolny obiekt w wyszukiwarce kontekstowej (np: szkoły)? czytaj

W wyszukiwarce kontekstowej wpisz: „szkoła podstawowa” Poniżej pokażą się wszystkie możliwe obiekty . Wybierz z listy szukaną szkołę.


7. Jak wydrukować mapę? czytaj

Na pasku głównym kliknij ikonę „Narzędzie do drukowania mapy” Wybierz odpowiednie opcje wydruku (tytuł wydruku, komentarz, rozmiar papieru ,skalę) i kliknij przycisk „Drukuj”.


8. Jak dodać dane (warstwę) do mapy? czytaj

Na pasku głównym kliknij ikonę „Dodaj dane do mapy” i wybierz pozycję „Dodaj dane”. Zaznacz warstwę na liście warstw udostępnianych przez Urząd Miejski w Gliwicach, a następnie kliknij przycisk „Dodaj do mapy”. Warstwę można wyszukać wpisując nazwę lub jej część, w oknie „Nazwa warstwy” (panel „Filtrowanie”), a po wyszukaniu warstwy należy wykonać czynności wskazane powyżej. Zaznaczenie okienka „Włącz etykiety” jest jednoznaczne z pojawieniem się opisów do wyświetlanych obiektów na mapie.


9. Jak dodać dane WMS do mapy? czytaj

Na pasku głównym kliknij ikonę „Dodaj dane do mapy” i wybierz pozycję „Dodaj dane”. Wybierz zakładkę „WMS”.Wpisz „Adres serwera wms” kliknij „OK” a następnie „Dodaj do mapy”.10. Jak narysować własny obiekt na mapie? czytaj

W menu głównym kliknij „Narzędzia” i wybierz „Szkicownik”. Za pomocą narzędzi „Rysuj wielokąt”, „Rysuj łamaną” lub „Rysuj punkt” wrysuj obiekt na mapie. Aby dodać opis do obiektu, należy wpisać go w polu „Wpisz etykietę”, a następnie kliknąć ikonę „Wstaw etykietę”. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie w oknie mapy miejsca wstawienia etykiety za pomocą lewego klawisza myszy.


11. Jak modyfikować narysowany z wykorzystaniem „Szkicownika” obiekt ?  czytaj


W menu głównym kliknij „Narzędzia” i wybierz „Szkicownik”. Za pomocą narzędzi „Rysuj wielokąt”, „Rysuj łamaną” lub „Rysuj punkt” wrysuj obiekt na mapie. Aby dodać opis do obiektu, należy wpisać go w polu „Wpisz etykietę”, a następnie kliknąć ikonę „Wstaw etykietę”. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie w oknie mapy miejsca wstawienia etykiety za pomocą lewego klawisza myszy.


12. Czy w MSIP dostępna jest Pomoc ? czytaj

Kliknij zakładkę „Usługi”a następnie na samym dole kliknij w ikonę „Pomoc”. Dodatkowo "Pomoc" dostępna jest bezpośrednio w większości narzędzi po wybraniu ikony


13. Jak dodać do swojej aplikacji/ strony www dane MSIP ? czytaj

W menu głównym kliknij „Usługi” i wybierz „Osadzanie mapy”
następnie kliknij przycisk „Generuj”.

Wyświetlony kod HTML wklej do własnej strony w celu osadzenia interaktywnej mapy.


14. Jak przesłać bieżący obraz mapy na adres mailowy (e-kartka) ? czytaj


Wyświetl na ekranie monitora obszar/obiekty przeznaczone do wysłania. Następnie w menu głównym kliknij „Usługi” i wybierz „E-kartka”. Wypełnij formularz i kliknij „Wyślij”.


15. Jak wyszukać ofertę miejskich nieruchomości do zbycia lub najmu według zadanych kryteriów (lokalizacji, typu nieruchomości, powierychni itd .)? czytaj

Na głównej stronie MSIP kliknij ikonę „Oferta nieruchomości”
Podaj kryteria wyszukiwania (typ nieruchomości lub/i lokalizacja lub/i powierzchnia lub/i przeznaczenie w MPZP) i kliknij przycisk „Szukaj”
16. Jak uzyskać informację o obiekcie na mapie? czytaj

Na pasku głównym kliknij ikonę ”Informacje o obiekcie” i wskaż na mapie dowolny obiekt.
Dodatkowo, po rozwinięciu dostępne są następujące funkcje: Raport dla obiektu, zbliż do obiektu, pokaż współrzędne, wyszukaj najbliższe obiekty z warstw.17. Co to jest WMS i jaki jest jego adres ? czytaj


WMS (OpenGIS® Web Map Service Interface Standard) to usługa polegająca na udostępnianiu obrazów map dla zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych. Jeśli dysponujesz taką aplikacją, nie musisz korzystać bezpośrednio z geoportalu. Możesz w aplikacji, z której korzystasz dodać adres SIP do serwisu WMS. Twoja aplikacja będzie się automatycznie łączyć z serwerem IUIP, który każdorazowo udostępni aktualną mapę.

Aby uzyskać informację o Serwerze WMS należy kliknąć zakładkę „Usługi” i wybrać „Serwer WMS”.

Wówczas w oknie „Serwis WMS” wyświetli się szukany adres WMS.
logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

logo projektu

Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013