MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny

Szkolenie dla wykonawców geodezyjnych z wykorzystania danych planistycznych publikowanych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej

Zapraszamy wykonawców geodezyjnych na szkolenie z wykorzystania danych planistycznych publikowanych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej w pracach geodezyjnych (np. podziałów nieruchomości, map do celów projektowych) .

Szkolenie odbywać będzie się w terminach: 12.06.2019 r., 05.07.2019 r., 23.08.2019 r., 13.09.2019 r., 27.09.2019 r., 11.10.2019 r. od godziny 13.00 przy stanowiskach komputerowych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A w sali 206. Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk w szkoleniu jednocześnie może wziąć udział maksymalnie 10 uczestników.

Przewidywany czas szkolenia - 1 godzina.

Program szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:

 1. Portal Planistyczny:
  1. wyszukiwarki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
  2. pobieranie danych planistycznych,
  3. inwentaryzacja zieleni,
  4. inwentaryzacja zabytków,
  5. zdjęcia ukośne.
 2. Geoportal Planistyczny:
  1. warstwy z danymi MPZP wraz z atrybutami opisowymi,
  2. wyszukiwarki MPZP,
  3. pozyskiwanie współrzędnych wybranych obiektów.
 3. Usługa WMS z danymi planistycznymi w QGIS.
 4. Usługa WFS w QGIS:
  1. konfiguracja usługi,
  2. dostępne warstwy w usłudze,
  3. zapis wybranych danych do formatu shp lub dxf.

Zapraszamy do zarejestrowania się na wybrany termin za pomocą formularza. W odpowiedzi otrzymają Państwo email z linkiem, którym należy w ciągu 24 godzin potwierdzić zgłoszenie udziału w szkoleniu. Po tym czasie link stanie się nieaktywny a Państwa zgłoszenie zostanie usunięte.

W związku ze zgłoszeniem udziału w szkoleniu z zakresu wykorzystania danych planistycznych publikowanych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej organizowanym przez Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym mogę się kontaktować pod adresem iod@um.gliwice.pl w przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania moich danych osobowych w związku z celem przetwarzania opisanym w punkcie 3.
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu wykorzystania danych planistycznych publikowanych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, aczkolwiek przyjmuję do wiadomości, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 7. Mam prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku przetwarzania danych w sposób niezgodny z prawem.
 8. Zebrane dane będą przechowywane do czasu realizacji zadania z pkt. 3. Po zakończeniu zadania dane nie będą dalej przetwarzane i zostaną usunięte.
 9. Moje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

logo projektu

Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013