MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny

Szkolenia z obsługi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Zapraszamy na szkolenie z obsługi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, podczas którego dowiedzą się Państwo jak wyświetlać, przeglądać, wyszukiwać dane o przestrzeni miejskiej.

Szkolenie będzie odbywać się w terminach: 13.06.2019 r., 04.07.2019 r., 22.08.2019 r., 12.09.2019 r., 26.09.2019 r., 10.10.2019 r. od godziny 16.00 przy stanowiskach komputerowych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A w sali 206. Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk, jednocześnie w szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 10 uczestników.

Przewidywany czas szkolenia - 2 godziny.

Program szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:

 1. Gdzie znaleźć Miejski System Informacji Przestrzennej?
 2. Jak znaleźć numer adresowy budynku?
 3. Jak znaleźć działkę na mapie?
 4. Jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki?
 5. Jak sprawdzić kto zarządza danym terenem w przypadku gruntów należących do gminy?
 6. Jak sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki?
 7. Jak sprawdzić sieci uzbrojenia terenu na wybranym obszarze?
 8. Jak zmierzyć odległość, pole powierzchni, wysokość n.p.m.?
 9. Jak narysować własny obiekt na mapie i przesłać ją innemu użytkownikowi?
 10. Jak wydrukować obraz mapy?
 11. Jak dodać dane (warstwę) do mapy?

Zapraszamy do zarejestrowania się na wybrany termin za pomocą formularza. W odpowiedzi otrzymają Państwo email z linkiem, którym należy w ciągu 24 godzin potwierdzić zgłoszenie udziału w szkoleniu. Po tym czasie link stanie się nieaktywny a Państwa zgłoszenie zostanie usunięte.

W związku ze zgłoszeniem udziału w szkoleniu z obsługi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej organizowanym przez Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym mogę się kontaktować pod adresem iod@um.gliwice.pl w przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania moich danych osobowych w związku z celem przetwarzania opisanym w punkcie 3.
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia z obsługi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, aczkolwiek przyjmuję do wiadomości, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 7. Mam prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku przetwarzania danych w sposób niezgodny z prawem.
 8. Zebrane dane będą przechowywane do czasu realizacji zadania wskazanym pkt. 3. Po zakończeniu zadania dane nie będą dalej przetwarzane i zostaną usunięte.
 9. Moje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

logo projektu

Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013