MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny

Geoportale


  GEOPORTALE to mapowa część Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP). Dane zestawione są w grupy tematyczne, z jednoczesną możliwością dołączenia dowolnych warstw informacyjnych z pozostałych geoportali MSIP (ikona - „dodaj dane”), a także za pomocą usługi WMS i WFS – danych z dowolnych geoportali polskich i światowych. Od strony funkcjonalnej geoportale udostępniają użytkownikowi zaawansowane narzędzia m.in. poruszania się po mapie, dodawania, edytowania i wyszukiwania informacji.


  Geoportal mieszkańca stanowi miejsce publikacji informacji przestrzennych istotnych dla osób przebywających, mieszkających na obszarze miasta Gliwice:
 • Edukacja (żłobki, przedszkola, szkoły, obwody szkół i in.),
 • Instytucje,
 • Komunikacja (przystanki komunikacji miejskiej, ośrodki szkolenia kierowców, strefy parkowania i in.),
 • Kultura (muzea, kino, teatr, biblioteki, obiekty zabytkowe),
 • Pomoc społeczna (domy dziecka, domy pomocy społecznej, instytucje pomocy społecznej i in.),
 • Społeczeństwo (siedziby spółdzielni i administracji, punkty publicznego dostępu do internetu, siedziby Rad Osiedli i in.),
 • Sport (boiska, baseny, kąpieliska, place zabaw, siłownie zewnętrzne i in.),
 • Turystyka (szlaki turystyczne i in.),
 • Zdrowie (szpitale, zakłady opieki podstawowej, lecznice dla zwierząt, punkty zbioru lekarstw i in.),
 • Geodezja (działki, budynki, ulice i in.) i in.


  Geoportal inwestora stanowi miejsce publikacji specjalistycznych informacji przestrzennych z różnych zakresów tematycznych:
 • Geodezji (ewidencja gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, ewidencja ulic i adresów),
 • Planowania przestrzennego (granice obowiązujących MPZP),
 • Gospodarka nieruchomościami (struktura własności i użytkowania wieczystego, obszary administrowane),
 • Rewitalizacji (obszary zdegradowane, obszary rewitalizacji) i in.


  Geoportal wyborczy stanowi miejsce publikacji informacji istotnych dla osób uprawnionych do głosowania wyborach, referendach:
 • Obwodowe Komisje Wyborcze,
 • Obwody wyborcze,
 • Okręgi wyborcze,
 • Archiwum wyborcze (frekwencja wyborcza, obwody wyborcze, okręgi wyborcze, obwodowe komisje wyborcze – wyniki wyborów) i in.
  Narzędzie „Sprawdź gdzie głosujesz” dostępne w panelu po prawej stronie mapy, umożliwia wyszukiwanie komisji wyborczej po zadanym adresie. Wystarczy podać adres i kliknąć szukaj, a system znajdzie i zaprezentuje odpowiednią komisję wyborczą.


  Oferta nieruchomości stanowi miejsce publikacji ofert miejskich nieruchomości gruntowych na sprzedaż oraz lokalowych na sprzedaż lub wynajem. Oferty można wyszukać wpisując zadane kryteria w wyszukiwarce ofert lub odnaleźć wyświetlając jako zgrupowane informacje na zdefiniowanych warstwach na mapie.


  Geoportal rowerzysty miejsce publikacji niezbędnych informacji przydatnych rowerzyście:
 • Wypożyczalnie rowerów miejskich,
 • Samoobsługowe stacje serwisowe dla rowerów,
 • Stojaki rowerowe,
 • Trasy rowerowe i in.


  Geoportal planistyczny stanowi miejsce publikacji aktualnych danych planistycznych:
 • Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (granice planów, regulacje dodatkowe, przeznaczenie terenów w planie),
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (granica studium, regulacje dodatkowe, kierunki),
 • MPZP w trakcie opracowania i in.


  Geoportal zabytków stanowi miejsce publikacji kompletnej bazy danych obiektów zabytkowych obejmującej obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, obiekty Gminnej Ewidencji Zabytków oraz objęte ochroną konserwatorską w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.


  Zieleń miejska stanowi miejsce publikacji informacji przestrzennych dotyczących szaty roślinnej występującej zarówno na terenach publicznych jak i prywatnych:
 • drzewa (iglaste, liściaste),
 • krzewy,
 • łąki,
 • lasy,
 • trawniki,
 • uprawy,
 • zieleń przydrożna,
 • żywopłoty i in.


  Zdjęcia ukośne są miejscem publikacji zdjęć (wykonanych w pięciu kierunkach) za pomocą dedykowanej przeglądarki zdjęć ukośnych, umożliwiającej wyszukiwanie, przeglądanie i analizowanie udostępnionych danych.


  Geoportal INSPIRE stanowi miejsce publikacji informacji przestrzennych udostępnionych zgodnie z dyrektywą INSPIRE z zakresów tematycznych:
 • Geodezji (ewidencja gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, ewidencja ulic i adresów),
 • Planowania Przestrzennego (granice obowiązywania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, rejestr planów, Studium Kierunków i Zagospodarowania Przestrzennego) i in.


  Geoportal dla słabowidzących stanowi miejsce publikacji informacji przestrzennych dostosowane do potrzeb osób niedowidzących. Prezentowane dane to:
 • Ewidencja Gruntów i Budynków (działki, budynki, obręby),
 • Strefy zagospodarowania przestrzennego,
 • Ulice i punkty adresowe.

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

logo projektu

Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013