Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Informacje ogólne

Co to jest plan ogólny

Plan ogólny jest to obowiązkowy dokument obejmujący cały obszar gminy (z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu), czyli w naszym przypadku miasta Gliwice.

Od dnia utworzenia i wejścia w życie, a najpóźniej od dnia 1 stycznia 2026 r. plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego – jego ustalenia będą uwzględniane przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz będzie on stanowił podstawę prawną do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego.

W planie ogólnym określa się obowiązkowo:

 1. SW – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,
 2. SJ – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
 3. SZ – strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową,
 4. SU – strefa usługowa,
 5. SH – strefa handlu wielkopowierzchniowego,
 6. SP – strefa gospodarcza,
 7. SR – strefa produkcji rolniczej,
 8. SI – strefa infrastrukturalna,
 9. SN – strefa zieleni i rekreacji,
 10. SC – strefa cmentarzy,
 11. SG – strefa górnictwa,
 12. SO – strefa otwarta,
 13. SK – strefa komunikacyjna.
 • katalog stref planistycznych – jest to tabela, w której zestawione są wszystkie strefy planistyczne wyznaczone w gminie wraz z następującymi informacjami:
  – symbol i nazwa strefy,
  – rodzaje terenów, które można ustalać w ramach danej strefy,
  – parametry opisujące daną strefę: maksymalna wysokość zabudowy, maksymalna intensywność zabudowy, maksymalny udział powierzchni zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.
plik foto id: 1400005730

W planie ogólnym można określić:

 • OUZ – obszar uzupełnienia zabudowy,
 • OZS – obszar zabudowy śródmiejskiej,
 • GSIS – gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej.

Plan ogólny będzie dokumentem cyfrowym, w formie danych przestrzennych. Wraz z projektem planu ogólnego sporządza się uzasadnienie, które będzie się składało z części tekstowej i graficznej.

Podstawa prawna

Podstawą do sporządzenia planu ogólnego gminy jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758).

Procedura planistyczna

Rozpoczęcie prac planistycznych następuje po podjęciu przez radę gminy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego (do pobrania tekst uchwały). W wyznaczonym terminie są zbierane wnioski do planu (ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta Gliwice), następnie opracowuje się projekt planu. W kolejnym etapie uzyskiwane są wymagane opinie i uzgodnienia, następnie przeprowadza się konsultacje społeczne. Gotowy projekt planu ogólnego jest przedstawiany Radzie Miasta do uchwalenia (do pobrania schemat procedury planistycznej).

Jak złożyć wniosek do planu ogólnego

Wnioski do planu ogólnego należy składać na formularzu pisma (do pobrania: formularz pisma doc, pdf, klauzula informacyjna RODO), który określony został w Rozporządzeniu ministra rozwoju i technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) - instrukcja wypełnienia wniosku.

Wnioski należy składać na formularzu:

 • w postaci elektronicznej:
  - za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  - za pośrednictwem Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej (zbieranie wniosków do projektu planu ogólnego miasta Gliwice),
  - na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl.
 • w postaci papierowej:
  - drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,
  - osobiście, w Biurze Obsługi Interesantów – na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A.

Wnioski należy składać w terminie od 11 lipca 2024 r. do 18 września 2024 r.

Rozpatrywane formalnie będą tylko wnioski złożone w wyznaczonym terminie i na wymaganym fomularzu.

Składający wnioski nie otrzymają odpowiedzi informującej o sposobie ich rozpatrzenia. Z proponowanym sposobem rozpatrzenia wniosków będzie się można zapoznać po opracowaniu projektu planu ogólnego.
Przed rozpoczęciem konsultacji dotyczących projektu planu, projekt ten wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko i wykazem zlożonych wniosków zawierającym propozycję ich rozpatrzenia zostanie udostępniony w BIP i Portalu planistycznym.