Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Geoportale

Geoportale to mapowa część Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP). Dane zestawione są w grupy tematyczne, z jednoczesną możliwością dołączenia dowolnych warstw informacyjnych z pozostałych geoportali MSIP (ikona - „dodaj dane”), a także za pomocą usługi WMS i WFS – danych z dowolnych geoportali polskich i światowych. Od strony funkcjonalnej geoportale udostępniają użytkownikowi zaawansowane narzędzia m.in. poruszania się po mapie, dodawania, edytowania i wyszukiwania informacji.

Geoportal mieszkańca

Geoportal mieszkańca stanowi miejsce publikacji informacji przestrzennych istotnych dla osób przebywających, mieszkających na obszarze miasta Gliwice:

 • Edukacja (żłobki, przedszkola, szkoły, obwody szkół i in.),
 • Instytucje,
 • Komunikacja (przystanki komunikacji miejskiej, ośrodki szkolenia kierowców, strefy parkowania i in.),
 • Kultura (muzea, kino, teatr, biblioteki, obiekty zabytkowe),
 • Pomoc społeczna (domy dziecka, domy pomocy społecznej, instytucje pomocy społecznej i in.),
 • Społeczeństwo (siedziby spółdzielni i administracji, punkty z otwartym dostępem do internetu, siedziby Rad Dzielnic i in.),
 • Sport (boiska, baseny, kąpieliska, place zabaw, siłownie zewnętrzne i in.),
 • Turystyka (szlaki turystyczne i in.),
 • Zdrowie (szpitale, zakłady opieki podstawowej, lecznice dla zwierząt, punkty zbioru lekarstw i in.),
 • Geodezja (działki, budynki, kontury klasyfikacyjne i in.) i in.

Geoportal inwestora

Geoportal inwestora stanowi miejsce publikacji specjalistycznych informacji przestrzennych z różnych zakresów tematycznych:

 • Geodezji (ewidencja gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, ewidencja ulic i adresów),
 • Planowania przestrzennego (granice obowiązujących MPZP),
 • Gospodarka nieruchomościami (struktura własności i użytkowania wieczystego, obszary administrowane),
 • Rewitalizacji (obszary zdegradowane, obszary rewitalizacji) i in.

Geoportal wyborczy

Geoportal wyborczy stanowi miejsce publikacji informacji istotnych dla osób uprawnionych do głosowania w wyborach, referendach:

 • Obwodowe Komisje Wyborcze,
 • Obwody wyborcze,
 • Okręgi wyborcze,
 • Archiwum wyborcze (frekwencja wyborcza, obwody wyborcze, okręgi wyborcze, obwodowe komisje wyborcze – wyniki wyborów) i in.

Narzędzie „Sprawdź gdzie głosujesz” dostępne w panelu po prawej stronie mapy, umożliwia wyszukiwanie komisji wyborczej po zadanym adresie. Wystarczy podać adres i kliknąć szukaj, a system znajdzie i zaprezentuje odpowiednią komisję wyborczą.

Oferta nieruchomości

Oferta nieruchomości stanowi miejsce publikacji ofert miejskich nieruchomości gruntowych na sprzedaż oraz lokalowych na sprzedaż lub wynajem. Oferty można wyszukać wpisując zadane kryteria w wyszukiwarce ofert lub odnaleźć wyświetlając jako zgrupowane informacje na zdefiniowanych warstwach na mapie.

Geoportal planistyczny

Geoportal planistyczny stanowi miejsce publikacji aktualnych danych planistycznych:

 • Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (granice planów, regulacje dodatkowe, przeznaczenie terenów w planie),
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (granica studium, regulacje dodatkowe, kierunki),
 • MPZP w trakcie opracowania i in.

Geoportal zabytków

Geoportal zabytków stanowi miejsce publikacji kompletnej bazy danych obiektów zabytkowych obejmującej obiekty obecnie ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ): zabytki nieruchome i stanowiska archeologiczne, z wyróżnieniem obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz obiekty chronione zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zieleń miejska

Zieleń miejska stanowi miejsce publikacji informacji przestrzennych dotyczących szaty roślinnej występującej zarówno na terenach publicznych jak i prywatnych:

 • Drzewa (iglaste, liściaste),
 • Krzewy,
 • Łąki,
 • Lasy,
 • Trawniki,
 • Uprawy,
 • Zieleń przydrożna,
 • Żywopłoty i in.

Dane opracowano na podstawie danych fotogrametrycznych uzyskanych w 2017 roku takich jak:  zdjęacia lotnicze pionowe i ukośne, ortofotomapa oraz skaning laserowy LIDAR. 

Ciepło systemowe

Ciepło systemowe  jest geoportalem, w którym publikowane są dane aktualizowane przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC – Gliwice. 

W geoportalu można sprawdzić m.in:

 • które budynki w mieście korzystają z ciepła systemowego oraz do jakiego typu węzła są podłączone,
 • które budynki mają podłączoną ciepłą wodę użytkową z miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • które budynki przeszły z ogrzewania gazem na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • ile zmniejszyła się emisja szkodliwych pyłów do atmosfery w związku z przejściem na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • w których rejonach miasta budynki są w trakcie przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • gdzie przebiega sieć ciepłownicza oraz jaka jest możliwość przyłączenia budynku istniejącego lub projektowanego do miejskiej cieci ciepłowniczej,
 • w których obszarach miasta zostały wykonane analizy koncepcyjne sprawdzające możliwość przyłączenia kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Gliwicki Budżet Obywatelski

Geoportal Gliwicki Budżet Obywatelski  jest miejscem, gdzie publikowane są projekty GBO zgłoszone przez mieszkańców, które przeszły pozytywną weryfikację. W geoportalu można sprawdzić nazwę projektu, jego lokalizację, czy jest to np. projekt inwestycyjny, a w przypadku ogłoszenia wyników głosowania – czy projekt będzie realizowany. Dane aktualizowane są przez pracowników Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka  Działań Społecznych.

Geoportal rowerzysty

Geoportal rowerzysty miejsce publikacji niezbędnych informacji przydatnych rowerzyście:

 • Wypożyczalnie rowerów miejskich,
 • Samoobsługowe stacje serwisowe dla rowerów,
 • Stojaki rowerowe,
 • Trasy rowerowe i in.

Wirtualne miasto

Wirtualne miasto jest dedykowaną aplikacją do publikacji ortofotomap, zdjęć ukośnych oraz modelu 3D miasta. Można nie tylko przeglądać wirtualne Gliwice, ale także wykonywać pomiary oraz porównywać dane z różnych okresów czasowych, a co za tym idzie porównywać zmiany, jakie w mieście zachodzą na przestrzeni lat.

Geoportal INSPIRE

Geoportal INSPIRE stanowi miejsce publikacji informacji przestrzennych udostępnionych zgodnie z dyrektywą INSPIRE z zakresów tematycznych:

 • Geodezji (ewidencja gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, ewidencja ulic i adresów),
 • Planowania Przestrzennego (granice obowiązywania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, rejestr planów, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) i in.

Geoportal dla słabowidzących

Geoportal dla słabowidzących stanowi miejsce publikacji informacji przestrzennych dostosowane do potrzeb osób niedowidzących. Prezentowane dane to:

 • Ewidencja Gruntów i Budynków (działki, budynki, obręby),
 • Strefy zagospodarowania przestrzennego,
 • Ulice i punkty adresowe.