Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Geoportale

Geoportale to mapowa część Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP). Dane zestawione są w grupy tematyczne, z jednoczesną możliwością dołączenia dowolnych warstw informacyjnych z pozostałych geoportali MSIP (ikona - „dodaj dane”), a także za pomocą usługi WMS i WFS – danych z dowolnych geoportali polskich i światowych. Od strony funkcjonalnej geoportale udostępniają użytkownikowi zaawansowane narzędzia m.in. poruszania się po mapie, dodawania, edytowania i wyszukiwania informacji.

Geoportal mieszkańca

Geoportal mieszkańca stanowi miejsce publikacji informacji przestrzennych istotnych dla osób przebywających, mieszkających na obszarze miasta Gliwice:

 • Edukacja (żłobki, przedszkola, szkoły, obwody szkół i in.),
 • Instytucje,
 • Komunikacja (przystanki komunikacji miejskiej, ośrodki szkolenia kierowców, strefy parkowania i in.),
 • Kultura (muzea, kino, teatr, biblioteki, obiekty zabytkowe),
 • Pomoc społeczna (domy dziecka, domy pomocy społecznej, instytucje pomocy społecznej i in.),
 • Społeczeństwo (siedziby spółdzielni i administracji, punkty z otwartym dostępem do internetu, siedziby Rad Dzielnic i in.),
 • Sport (boiska, baseny, kąpieliska, place zabaw, siłownie zewnętrzne i in.),
 • Turystyka (szlaki turystyczne i in.),
 • Zdrowie (szpitale, zakłady opieki podstawowej, lecznice dla zwierząt, punkty zbioru lekarstw i in.),
 • Geodezja (działki, budynki, kontury klasyfikacyjne i in.) i in.
Przejdź do Geoportalu mieszkańca

Geoportal inwestora

Geoportal inwestora stanowi miejsce publikacji specjalistycznych informacji przestrzennych z różnych zakresów tematycznych:

 • Geodezji (ewidencja gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, ewidencja ulic i adresów),
 • Planowania przestrzennego (granice, regulacje dodatkowe, przeznaczenia terenów w obowiązujących planach oraz granice, regulacje dodatkowe oraz kierunki w Studium),
 • Gospodarka nieruchomościami (struktura własności i użytkowania wieczystego, obszary administrowane),
 • Rewitalizacji (obszary zdegradowane, obszary rewitalizacji) i in.
Przejdź do Geoportalu inwestora

Geoportal wyborczy

Geoportal wyborczy stanowi miejsce publikacji informacji istotnych dla osób uprawnionych do głosowania w wyborach, referendach:

 • Obwodowe Komisje Wyborcze,
 • Obwody wyborcze,
 • Okręgi wyborcze.

Narzędzie „Sprawdź gdzie głosujesz” dostępne w panelu po prawej stronie mapy, umożliwia wyszukiwanie komisji wyborczej po zadanym adresie. Wystarczy podać adres i kliknąć szukaj, a system znajdzie i zaprezentuje odpowiednią komisję wyborczą.

Przejdź do Geoportalu wyborczego

Oferta nieruchomości

Oferta nieruchomości stanowi miejsce publikacji ofert miejskich nieruchomości gruntowych na sprzedaż oraz lokalowych na sprzedaż lub wynajem. Oferty można wyszukać wpisując zadane kryteria w wyszukiwarce ofert lub odnaleźć wyświetlając jako zgrupowane informacje na zdefiniowanych warstwach na mapie.

Przejdź do geoportalu Oferta nieruchomości

Geoportal planistyczny

Geoportal planistyczny stanowi miejsce publikacji aktualnych danych planistycznych:

 • Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (granice planów, regulacje dodatkowe, przeznaczenie terenów w planie),
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (granica studium, regulacje dodatkowe, kierunki),
 • Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania i in.
Przejdź do Geoportalu planistycznego

Geoportal zabytków

Geoportal zabytków stanowi miejsce publikacji kompletnej bazy danych obiektów zabytkowych obejmującej:

 • zabytki wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków,
 • obiekty obecnie ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ): zabytki nieruchome i stanowiska archeologiczne (z wyróżnieniem obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków),
 • obiekty chronione zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • strefy "A" pełnej i "B" pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Przejdź do Geoportalu zabytków

Środowisko

Geoportal Środowisko stanowi miejsce publikacji informacji przestrzennych dotyczących warunków środowiskowych i ich ochrony z zakresów tematycznych:

 • Ukształtowanie powierzchni,
 • Podłoże geologicznego i warunki geologiczno-inżynierskie,
 • Uwarunkowania górnicze,
 • Hydrografia i hydrogeologia,
 • Walory przyrodnicze i ochrona środowiska,
 • Mapa hałasu 2022.

Geoportal jest kompilacją danych udostępnionych przez różne instytucje państwowe i samorządowe oraz pozyskane w ramach własnych zamówień. 

Przejdź do geoportalu Środowisko

Inwentaryzacja zieleni - 2017

Inwentaryzacja zieleni stanowi miejsce publikacji informacji przestrzennych dotyczących szaty roślinnej występującej zarówno na terenach publicznych jak i prywatnych:

 • Drzewa (iglaste, liściaste),
 • Krzewy,
 • Łąki,
 • Lasy,
 • Trawniki,
 • Uprawy,
 • Zieleń przydrożna,
 • Żywopłoty i in.

Dane opracowano na podstawie danych fotogrametrycznych pozyskanych w 2017 roku takich jak: zdjęcia lotnicze pionowe i ukośne, ortofotomapa oraz skaning laserowy LIDAR. 

Przejdź do geoportalu Inwentaryzacja zieleni

Ciepło systemowe

Ciepło systemowe  jest geoportalem, w którym publikowane są dane aktualizowane przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC – Gliwice. 

W geoportalu można sprawdzić m.in:

 • które budynki w mieście korzystają z ciepła systemowego oraz do jakiego typu węzła są podłączone,
 • które budynki mają podłączoną ciepłą wodę użytkową z miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • które budynki przeszły z ogrzewania gazem na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • ile zmniejszyła się emisja szkodliwych pyłów do atmosfery w związku z przejściem na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • w których rejonach miasta budynki są w trakcie przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • gdzie przebiega sieć ciepłownicza oraz jaka jest możliwość przyłączenia budynku istniejącego lub projektowanego do miejskiej cieci ciepłowniczej,
 • w których obszarach miasta zostały wykonane analizy koncepcyjne sprawdzające możliwość przyłączenia kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Przejdź do geoportalu Ciepło systemowe

Gliwicki Budżet Obywatelski

Geoportal Gliwicki Budżet Obywatelski  jest miejscem, gdzie publikowane są projekty GBO zgłoszone przez mieszkańców, które przeszły pozytywną weryfikację. W geoportalu można sprawdzić numer i nazwę projektu, jego lokalizację, kto jest realizatorem projektu. Dane aktualizowane są przez pracowników Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka  Działań Społecznych.

Przejdź do geoportalu Gliwicki Budżet Obywatelski

Geoportal rowerzysty

Geoportal rowerzysty miejsce publikacji niezbędnych informacji przydatnych rowerzyście:

 • System Roweru Metropolitalnego,
 • Samoobsługowe stacje serwisowe dla rowerów,
 • Stojaki rowerowe,
 • Trasy rowerowe i in.
Przejdź do Geoportalu rowerzysty

Akcja jodek potasu

Geoportal Akcja jodek potasu to miejsce publikacji niezbędnych informacji związanych z lokalizacją punktów wydawania tabletek jodku potasu.
W geoportalu można sprawdzić, gdzie w Gliwicach zlokalizowane są punkty wydawania jodku potasu, które ulice przypisane są do danego punktu oraz jak przebiegają granice stref, które są obsługiwane przez te punkty.

Przejdź do geoportalu Akcja jodek potasu

Wirtualne miasto

Wirtualne miasto jest dedykowaną aplikacją do publikacji ortofotomap, zdjęć ukośnych oraz modelu 3D miasta. Można nie tylko przeglądać wirtualne Gliwice, ale także wykonywać pomiary oraz porównywać dane z różnych okresów czasowych, a co za tym idzie porównywać zmiany, jakie w mieście zachodzą na przestrzeni lat.

Przejdź do geoportalu Wirtualne miasto

Geoportal INSPIRE

Geoportal INSPIRE stanowi miejsce publikacji informacji przestrzennych udostępnionych zgodnie z dyrektywą INSPIRE z zakresów tematycznych:

 • Geodezji (ewidencja gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, ewidencja ulic i adresów),
 • Planowania Przestrzennego (granice obowiązywania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, rejestr planów, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) i in.
Przejdź do Geoportalu INSPIRE

Geoportal dla słabowidzących

Geoportal dla słabowidzących stanowi miejsce publikacji informacji przestrzennych dostosowane do potrzeb osób niedowidzących. Prezentowane dane to:

 • Ewidencja Gruntów i Budynków (działki, budynki, obręby),
 • Strefy zagospodarowania przestrzennego,
 • Ulice i punkty adresowe.
Przejdź do Geoportalu dla słabowidzących