Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Dotarcie do MPZP

Dane planistyczne są gromadzone i prezentowane na geoportalu w profilu Planowanie przestrzenne. Oprócz podstawowych warstw, do których należą: punkty adresowe, ulice, granica miasta, granice obrębów i działek, budynki oraz ortofotomapy, znajdują się tu grupy warstw oraz warstwy, zawierające dane planistyczne:

  1. Grupa: MPZP – obowiązujące, a wśród nich: granice, przeznaczenia terenów oraz regulacje dodatkowe planów,
  2. Warstwy z planami będącymi w trakcie opracowania: Granice MPZP – w opracowaniu, Granice MPZP – w opracowaniu (dane szczegółowe),
  3. Warstwa: Granice – MPZP uchwała intencyjna,
  4. Grupa: MPZP uzgodnienia zewnętrzne, a wśród nich: granice, przeznaczenia terenów oraz regulacje dodatkowe planów będących w trakcie uzgodnień,
  5. Grupa: MPZP wyłożenie publiczne, a wśród nich: granice, przeznaczenia terenów oraz regulacje dodatkowe planów będących w trakcie wyłożenia,
  6. Grupa: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zawierająca: kierunki, regulacje oraz granicę Studium.
  7. Plany ogólne zagospodarowania terenu z roku 1979 oraz 1994.
plik foto id: 1400178728

Aby obiekty z danej warstwy pokazały się na mapie, należy zaznaczyć checkbox przy nazwie grupy oraz przy konkretnej warstwie. Na powyższym rysunku widać, że włączone warstwy to: Granice planów obowiązujących oraz Granice działek. Jeżeli przy warstwie znajduje się symbol, ale nazwa warstwy jest wyszarzona, jak w przypadku warstwy Granice działek, to oznacza, że na mapie ustawiona jest skala, przy której dana warstwa się nie wyświetla. Aby zobaczyć, jakie skale graniczne zostały ustawione dla danej warstwy, należy najechać kursorem myszy na daną warstwę w legendzie i poczekać, aż otworzy się chmurka z tą informacją. Aby warstwa pojawiła się na mapie, należy odpowiednio zmienić jej skalę.
Do wyszukiwania konkretnych planów miejscowych służą dwie wyszukiwarki, dostępne po kliknięciu w ikonę na górnym pasku narzędzi.

I. Wyszukiwarka MPZP wg lokalizacji pozwala wyszukać jakie plany obowiązują na danym obszarze. Teren można wyznaczyć, poprzez:

1. Wskazanie punktu na mapie – należy najpierw kliknąć w przycisk „Wskaż punkt na mapie”, a potem w konkretne miejsce na mapie:

plik foto id: 1400178738

2. Podanie numeru działki – ta opcja posiada dwie listy rozwijane – najpierw należy wpisać nazwę obrębu (pojawi się podpowiedź) bądź wybrać go bezpośrednio z listy rozwijanej. Po wybraniu obrębu, uaktywniona zostaje druga lista – numer działki. Również w tym przypadku można go wpisać bezpośrednio lub wybrać z listy, na której widoczne są numery działek w danym obrębie.

plik foto id: 1400178743

3. Podanie adresu nieruchomości – ta opcja również posiada dwie listy rozwijane – najpierw należy wpisać nazwę ulicy (pojawi się podpowiedź) bądź wybrać bezpośrednio z listy rozwijanej. Po wybraniu ulicy, uaktywniona zostaje druga lista – numer budynku. Również w tym przypadku można go wpisać bezpośrednio lub wybrać z listy numerów budynków mieszczących się przy danej ulicy.

plik foto id: 1400178750

Po wybraniu obszaru, program wyświetla na liście plany miejscowe, które obowiązują obecnie lub obowiązywały na danym terenie w przeszłości. Oprócz nazwy planu i numeru uchwały prezentowane są daty obowiązywania planów. Jeżeli w polu „Ważny do” nie ma podanej daty, oznacza to, że plan obecnie obowiązuje. Po kliknięciu w dany plan na liście, aktywuje się przycisk „Wyświetl szczegóły planu”, który otwiera tabelę z atrybutami, czyli dodatkowymi informacjami opisowymi, związanymi z tym planem.

plik foto id: 1400178754

II. Wyszukiwarka MPZP wg statusu – pozwala na wyszukiwanie i jednocześnie wyselekcjonowanie z bazy planów, terenów, czy regulacji dodatkowych, w zależności od ich statusu, który może przyjmować wartość: prawnie wiążący lub realizowany, w opracowaniu, w trakcie przyjmowania, czy nieaktualny. Można również wybrać wszystkie obiekty danego typu (Rys. 6). Domyślnie zaznaczona jest opcja „Dopasuj zasięg mapy do selekcji”, która sprawia, że po znalezieniu obiektów, program zmieni skalę oraz prezentowany na mapie widok tak, aby widoczne były wszystkie wyszukane obiekty.

plik foto id: 1400178759

Jeżeli wybierze się status „prawnie wiążący lub realizowany”, pojawi się pole, w którym można podać datę, dla której program ma sprawdzić obowiązywanie planów, terenów lub regulacji dodatkowych.

plik foto id: 1400178763

Domyślnie wpisana jest data bieżąca. W celu jej zmiany, należy kliknąć na ikonę kalendarza , a po jego otwarciu, wskazać konkretny dzień. Aby szybko zmienić rok, można użyć kombinacji klawiszy na klawiaturze ctrl+strzałka w górę lub strzałka w dół, a aby zmienić miesiąc, należy użyć strzałek w lewo lub w prawo w oknie programu – przy nazwie miesiąca. Jeżeli wymagałoby to jednak zbyt wielu kliknięć, należy kliknąć w symbol i wskazać na liście konkretny miesiąc, czy rok.