Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

SUiKZP

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice zostało przyjęte uchwałą nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach w dniu 17 grudnia 2009 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXXIX/813/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 września 2022 r. oraz uchwałą nr XLVI/953/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Studium zawiera następujące załączniki:

  • załącznik nr 1 – część A – uwarunkowania Studium – tekst
  • załącznik nr 2 – część B – ustalenia Studium – tekst
  • załącznik nr 3 – część C – synteza/uzasadnienie Studium – tekst
  • załącznik nr 4 – Rysunek studium nr 1a – KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA, W TYM KOMUNIKACJI
  • załącznik nr 5 – Rysunek studium nr 1b – KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
  • załącznik nr 6 – Rysunek studium nr 1c – KIERUNKI OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH I KRAJOBRAZU
  • załącznik nr. 7 – Rysunek studium nr 1d – KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
  • załącznik nr 8 – Rysunek studium nr 1e – KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI I TELEKOMUNIKACJI
  • załącznik nr 9 – Rysunek studium nr 1f – OBSZARY WYMAGAJĄCE SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH
  • załącznik nr 10 – wykaz uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice przyjętego uchwałą nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach w dniu 17 grudnia 2009 r.