Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Złożenie wniosku

Złożenie wniosku z wykorzystaniem SEKAPu i Portalu Planistycznego

Narzędzie to pozwala generować wnioski administracyjne np. dotyczące sporządzenia lub zmiany zapisów MPZP, czy SUiKZP. Narzędzie uruchamia się po kliknięciu w ikonę i wybraniu z listy narzędzi „Zgłaszanie wniosków”. Następnie wywołane zostaje okno narzędzia z zakładką „Wybór formularza” . Pracę z tym narzędziem prezentują poniższe kroki.

Krok I – wskazanie obszaru, którego dotyczyć ma wniosek. Można tego dokonać na 4 sposoby:

1. Poprzez wybranie obrębu i numeru działki.

Ta opcja posiada dwie listy rozwijane – najpierw należy wpisać nazwę obrębu (pojawi się podpowiedź), bądź wybrać bezpośrednio z listy rozwijanej. Po wybraniu obrębu, uaktywniona zostaje druga lista – numer działki. Również w tym przypadku można go wpisać bezpośrednio lub wybrać z listy, na której widoczne są numery działek w danym obrębie.

plik foto id: 1400178825

2. Poprzez wybranie adresu.

Ta opcja również posiada dwie listy rozwijane – najpierw należy wpisać nazwę ulicy (pojawi się podpowiedź) bądź wybrać bezpośrednio z listy rozwijanej. Po wybraniu ulicy, uaktywniona zostaje druga lista – numer budynku. Również w tym przypadku można go wpisać bezpośrednio lub wybrać z listy numerów budynków mieszczących się przy danej ulicy.

3. Poprzez wskazanie działek (jednej bądź wielu)

Na mapie z warstwy wektorowej działek. Po zaznaczeniu opcji „Wskaż działkę/działki na mapie” i kliknięciu klawisza „Wskaż”, uaktywni się opcja selekcji punktem. Klikając lewym klawiszem myszy, wybiera się jedną działkę na mapie. Po wybraniu działki, wywołane zostaje nieduże okienko z informacją o numerze działki i obrębie, do którego ona należy. Klikając klawisz „Wskaż” w okienku, można ponownie włączyć selekcję i wybrać kolejną działkę – po jej wybraniu zostanie dodana do listy. Operacje można powtarzać tak, aby wybrać wszystkie działki, które interesują użytkownika. Po zakończeniu wybierania działek klikamy OK.

plik foto id: 1400178830

4. Poprzez narysowanie na mapie obszaru.

Po zaznaczeniu tej opcji i kliknięciu klawisza „Narysuj” uruchamia się opcja szkicowania. Pozwala ona narysować na mapie 1 obszar, o dowolnym kształcie i wielkości.

Krok II – Wybór formy złożenia formularza

Dostępne są dwie opcje:

1. Tradycyjna forma. – wydrukowany formularz przekazywany do UM.

Po wybraniu tej formy, będzie możliwe przejście do kolejnych zakładek, w których powinny zostać uzupełnione dane osobowe wnioskodawcy oraz dane szczegółowe wniosku. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól, wygenerowany zostanie wniosek, który należy pobrać, wydrukować, podpisać i przekazać do urzędu, czy to elektronicznie, czy za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

2. Elektronicznie – e-PUAP.

Ta forma generowania wniosku nie wymaga od wnioskodawcy wypełniania dodatkowych pól, poza zakładką „wybór formularza”, ponieważ dane te zostaną podane na platformie e-PUAP, a wygenerowany omawianym narzędziem wniosek będzie stanowił elektroniczny załącznik, prezentujący lokalizację wniosku.

plik foto id: 1400178837

Krok III – wybór formularza

Z rozwijanej listy należy wybrać formularz, spośród dostępnych dla wskazanego obszaru – np. o wydanie wypisów i wyrysów z MPZP, czy z SUiKZP itd. (Rys. 3). Wybór wniosku uaktywnia przycisk „Dalej”, który umożliwia przejście do drugiej zakładki – „Dane osobowe”.

plik foto id: 1400178842

Krok IV - uzupełnienie danych osobowych

Należy wybrać charakter wnioskodawcy (osoba fizyczna lub prawna), a następnie wypełnić odpowiednie pola. W przypadku osób fizycznych są to: imię, nazwisko, PESEL, e-mail, nr telefonu; osób prawnych: nazwa i siedziba firmy, REGON, NIP, e–mail oraz numer telefonu. W obu przypadkach trzeba uzupełnić adres wnioskodawcy.

plik foto id: 1400178846

Ramki zaznaczone na czerwono oznaczają, iż nie wypełniono obowiązkowych pól lub dane te są błędne (za krótkie/za długie numery, niekompletny adres e–mail). Jeżeli adres do korespondencji jest inny, niż adres zamieszkania/zameldowania/siedziby, trzeba zaznaczyć checkbox Zaznacz, jeśli chcesz podać adres do korespondencji. Okno narzędzia zostanie wówczas powiększone o dodatkowe pola.

plik foto id: 1400178850

Krok V – uzupełnienie danych szczegółowych

Ostatnia zakładka służy do określenia przedmiotu i zakresu wnioskowanej zmiany, treści proponowanej uwagi, wraz z uzasadnieniem; można dopisać także dodatkowe, przydatne informacje. Należy również wybrać formę odbioru odpowiedzi z Urzędu i zweryfikować poprawność wpisanych danych.

Po kliknięciu w klawisz „Pobierz” – w prawym dolnym rogu okna, uruchomi się zabezpieczenie Google reCAPTCHA (zabezpieczające przed zautomatyzowanym składaniem wniosków przez tzw. boty internetowe), a następnie pobrany zostanie dokument.

plik foto id: 1400178861

Wybór formularza. Po kliknięciu w klawisz „Pobierz” w prawym dolnym rogu okna uruchomi się zabezpieczenie reCAPTCHA, a następnie pobrany zostanie dokument.