Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

RODO

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Dane Administratora Danych

   Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

   We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - Panem Piotrem Sojką:
  • Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
  • Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
   Formularz protokołu zapytania do inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Realizacja zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym, art. 4, 4a, 4b i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  2. Zawarcie i wykonanie umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
  3. Realizacja zadań, w których zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 4. Odbiorcy danych osobowych

   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:
  1. Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  2. Podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
 5. Okres przechowywania danych osobowych

  1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
  2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

   Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
  1. Wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 7. Prawo do cofnięcia zgody

  1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.
 8. Sposoby realizacji przysługujących praw

   Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
  1. Składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
  2. Drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

   Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
  3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

   W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
 12. Informacje dodatkowe

   Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

Przepisy prawa